<bgsound src='http://ia361300.us.archive.org/10/items/kimya2005-01-09.flac16/kimya2005-01-0903_vbr.mp3'> </bgsound>

Saturday, April 24, 2010

Sangkar 2

kalau benar kita bersatu
bagaimana sangkar-sangkar itu
aku mau punya aku
kamu mau punya kamu

1 comments:

Hamidah said...

wow! kurung lah ak!